نحوه سوارشدن هواپیما

تعیین شماره صندلی در داخل هواپیما در کلیه دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی و نیز به هنگام مراجعه به گیشه شرکت های هواپیمایی در فرودگاه جهت کنترل انجام می گیرد. بلیت خود را جهت تعیین شماره صندلی و دریافت کارت سوار شدن به هواپیما ، به مسئولین تحویل دهید و پس از آن در حفاظت از کارت سوار شدن به هواپیما و بلیت خود دقت فرمایید . لطفاً در داخل هواپیما در صندلی تعیین شده بنشینید .

معروف ترین سوغات هر کشور در اروپا چیست؟

تی‌شرت و جاسوئیچی‌های معمول را فراموش کنید؛ هر کشور اروپایی سوغاتی‌های منحصر به فرد خود را دارد که نمادی ملی از آن کشور به شمار می‌آید. هر کسی دوست دارد…

instagram post

——=_Part_74230_2116651252.1532676546934 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_Part_74229_513652277.1532676546671″ ——=_Part_74229_513652277.1532676546671 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: base64 CgoK2KfZgdiy2YjZhtmHwqBJbnN0YWdyYW0gYXV0byBwb3N0ZXLCoNqp2KfZhdmE2KfZiyDZgdin ۲LHYs9uMINin2LPYqiwg2KjYpyDYp9uM2YYg2K3Yp9mEINio2KfYsiDZh9mFINmF2YjYp9ix2K8g ۲LHYpyDYqtmI2LbbjNitINmF24zYr9mFINiq2Kcg2YXYtNqp2YTbjCDZhtio2KfYtNmH2JsgICAK ICAgLSDZhtin2YUg2qnYp9ix2KjYsduMINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDYotuM2K/bjCDY tdmB2K3ZhyDYp9uM2YbYs9iq2Kfar9ix2KfZhSDYrtmI2K8g2LHYpyDYqNiv2YjZhiBAINmI2KfY sdivINqp2YbbjNivLgogICAKICAgLSDZvtiz2YjYsdivINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDY sdmF2LIg2YjYsdmI2K8g2KjZhyDYtdmB2K3ZhyDYsdinINmI2KfYsdivINqp2YbbjNivLgogICAK ICAgLSDZiNi22LnbjNiqINin2YHYstmI2YbZhzog2K/YsSDYp9uM2YbYrNinINi02YXYpyDbsiDY p9mF2qnYp9mGINiv2KfYsduM2K8g4oCTINin2YjZhCwg2KfZhtiq2LTYp9ixINiu2YjYr9qp2KfY sSDZhdi32KfZhNioINmI2LHYr9m+2LHYsyDYr9ixINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFINmIINiv ۲YjZhSwg2KfYsdiz2KfZhCDYqNi12YjYsdiqINiv2LPYqtuMCiAgIAogICAtINmF2LfZhNioINqG ۲LfZiNixINin2LHYs9in2YQg2LTZiNivOiDYr9ixINin24zZhiDYqNiu2LQg2YbbjNiyINuyINqv ۲LLbjNmG2Ycg2LHYpyDZhduMINiq2YjYp9mG24zYryDYp9mG2KrYrtin2Kgg2qnZhtuM2K8g4oCT INin2LPYqtmB2KfYr9mHINin2LIg2qnYsdin2YYg2KzYp9ioINmI2LHYr9m+2LHYsyAo2LLZhdin ۲YYg2KjZhtiv24wg2YXYt9in2YTYqCkg2Ygg2K/ZiNmFLCDYp9ix2LPYp9mEINio2YTYp9mB2KfY tdmE2Ycg2qnZhyDYr9ixINin24zZhiDZhdmI2LHYryDZvtizINin2LIg2LLYr9mGINqp2YTbjNiv INin2YbYqti02KfYsSDbjNinINqp2YTbjNivINiy2YXYp9mGINio2YbYr9uMINmF2LfZhNioINiv ۲LEg2LXZgdit2Ycg2KfbjNmG2LPYqtin2q/Ysdin2YUg2YXZhtiq2LTYsSDYrtmI2KfZh9ivINi0 ۲K8uCiAgIAogICAtINmG2YXYp9uM2LQg2LPYqtmI2YYg2K/YsSDZhNuM2LPYqiDZvtiz2Kog2YfY pzog2Kfar9ixINmB2LnYp9mEINio2KfYtNivINiv2LEg2KjYrti0INmH2YXZhyDZhtmI2LTYqtmH…

instagram post

——=_Part_74230_2116651252.1532676546934 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_Part_74229_513652277.1532676546671″ ——=_Part_74229_513652277.1532676546671 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: base64 CgoK2KfZgdiy2YjZhtmHwqBJbnN0YWdyYW0gYXV0byBwb3N0ZXLCoNqp2KfZhdmE2KfZiyDZgdin ۲LHYs9uMINin2LPYqiwg2KjYpyDYp9uM2YYg2K3Yp9mEINio2KfYsiDZh9mFINmF2YjYp9ix2K8g ۲LHYpyDYqtmI2LbbjNitINmF24zYr9mFINiq2Kcg2YXYtNqp2YTbjCDZhtio2KfYtNmH2JsgICAK ICAgLSDZhtin2YUg2qnYp9ix2KjYsduMINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDYotuM2K/bjCDY tdmB2K3ZhyDYp9uM2YbYs9iq2Kfar9ix2KfZhSDYrtmI2K8g2LHYpyDYqNiv2YjZhiBAINmI2KfY sdivINqp2YbbjNivLgogICAKICAgLSDZvtiz2YjYsdivINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDY sdmF2LIg2YjYsdmI2K8g2KjZhyDYtdmB2K3ZhyDYsdinINmI2KfYsdivINqp2YbbjNivLgogICAK ICAgLSDZiNi22LnbjNiqINin2YHYstmI2YbZhzog2K/YsSDYp9uM2YbYrNinINi02YXYpyDbsiDY p9mF2qnYp9mGINiv2KfYsduM2K8g4oCTINin2YjZhCwg2KfZhtiq2LTYp9ixINiu2YjYr9qp2KfY sSDZhdi32KfZhNioINmI2LHYr9m+2LHYsyDYr9ixINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFINmIINiv ۲YjZhSwg2KfYsdiz2KfZhCDYqNi12YjYsdiqINiv2LPYqtuMCiAgIAogICAtINmF2LfZhNioINqG ۲LfZiNixINin2LHYs9in2YQg2LTZiNivOiDYr9ixINin24zZhiDYqNiu2LQg2YbbjNiyINuyINqv ۲LLbjNmG2Ycg2LHYpyDZhduMINiq2YjYp9mG24zYryDYp9mG2KrYrtin2Kgg2qnZhtuM2K8g4oCT INin2LPYqtmB2KfYr9mHINin2LIg2qnYsdin2YYg2KzYp9ioINmI2LHYr9m+2LHYsyAo2LLZhdin ۲YYg2KjZhtiv24wg2YXYt9in2YTYqCkg2Ygg2K/ZiNmFLCDYp9ix2LPYp9mEINio2YTYp9mB2KfY tdmE2Ycg2qnZhyDYr9ixINin24zZhiDZhdmI2LHYryDZvtizINin2LIg2LLYr9mGINqp2YTbjNiv INin2YbYqti02KfYsSDbjNinINqp2YTbjNivINiy2YXYp9mGINio2YbYr9uMINmF2LfZhNioINiv ۲LEg2LXZgdit2Ycg2KfbjNmG2LPYqtin2q/Ysdin2YUg2YXZhtiq2LTYsSDYrtmI2KfZh9ivINi0 ۲K8uCiAgIAogICAtINmG2YXYp9uM2LQg2LPYqtmI2YYg2K/YsSDZhNuM2LPYqiDZvtiz2Kog2YfY pzog2Kfar9ixINmB2LnYp9mEINio2KfYtNivINiv2LEg2KjYrti0INmH2YXZhyDZhtmI2LTYqtmH…

instagram post

——=_Part_74230_2116651252.1532676546934 Content-Type: multipart/alternative; boundary=”—-=_Part_74229_513652277.1532676546671″ ——=_Part_74229_513652277.1532676546671 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: base64 CgoK2KfZgdiy2YjZhtmHwqBJbnN0YWdyYW0gYXV0byBwb3N0ZXLCoNqp2KfZhdmE2KfZiyDZgdin ۲LHYs9uMINin2LPYqiwg2KjYpyDYp9uM2YYg2K3Yp9mEINio2KfYsiDZh9mFINmF2YjYp9ix2K8g ۲LHYpyDYqtmI2LbbjNitINmF24zYr9mFINiq2Kcg2YXYtNqp2YTbjCDZhtio2KfYtNmH2JsgICAK ICAgLSDZhtin2YUg2qnYp9ix2KjYsduMINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDYotuM2K/bjCDY tdmB2K3ZhyDYp9uM2YbYs9iq2Kfar9ix2KfZhSDYrtmI2K8g2LHYpyDYqNiv2YjZhiBAINmI2KfY sdivINqp2YbbjNivLgogICAKICAgLSDZvtiz2YjYsdivINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFOiDY sdmF2LIg2YjYsdmI2K8g2KjZhyDYtdmB2K3ZhyDYsdinINmI2KfYsdivINqp2YbbjNivLgogICAK ICAgLSDZiNi22LnbjNiqINin2YHYstmI2YbZhzog2K/YsSDYp9uM2YbYrNinINi02YXYpyDbsiDY p9mF2qnYp9mGINiv2KfYsduM2K8g4oCTINin2YjZhCwg2KfZhtiq2LTYp9ixINiu2YjYr9qp2KfY sSDZhdi32KfZhNioINmI2LHYr9m+2LHYsyDYr9ixINin24zZhtiz2KrYp9qv2LHYp9mFINmIINiv ۲YjZhSwg2KfYsdiz2KfZhCDYqNi12YjYsdiqINiv2LPYqtuMCiAgIAogICAtINmF2LfZhNioINqG ۲LfZiNixINin2LHYs9in2YQg2LTZiNivOiDYr9ixINin24zZhiDYqNiu2LQg2YbbjNiyINuyINqv ۲LLbjNmG2Ycg2LHYpyDZhduMINiq2YjYp9mG24zYryDYp9mG2KrYrtin2Kgg2qnZhtuM2K8g4oCT INin2LPYqtmB2KfYr9mHINin2LIg2qnYsdin2YYg2KzYp9ioINmI2LHYr9m+2LHYsyAo2LLZhdin ۲YYg2KjZhtiv24wg2YXYt9in2YTYqCkg2Ygg2K/ZiNmFLCDYp9ix2LPYp9mEINio2YTYp9mB2KfY tdmE2Ycg2qnZhyDYr9ixINin24zZhiDZhdmI2LHYryDZvtizINin2LIg2LLYr9mGINqp2YTbjNiv INin2YbYqti02KfYsSDbjNinINqp2YTbjNivINiy2YXYp9mGINio2YbYr9uMINmF2LfZhNioINiv ۲LEg2LXZgdit2Ycg2KfbjNmG2LPYqtin2q/Ysdin2YUg2YXZhtiq2LTYsSDYrtmI2KfZh9ivINi0 ۲K8uCiAgIAogICAtINmG2YXYp9uM2LQg2LPYqtmI2YYg2K/YsSDZhNuM2LPYqiDZvtiz2Kog2YfY pzog2Kfar9ixINmB2LnYp9mEINio2KfYtNivINiv2LEg2KjYrti0INmH2YXZhyDZhtmI2LTYqtmH…

گرانترین پرواز دنیا، متعلق به کدام ایرلاین است؟

هواپیمایی اتحاد از لوکس ترین پرواز خود در مسیر بمبئی به نیویورک با قیمتی نجومی که فقط برای یک پادشاه مناسب است پرده برداری کرد. پرواز طولانی و سختی در…